top of page
IMG_9927.JPG

Aaniin,

Mii go minwendamaan ji-nakweshkoonaan.  Niwii-tazhindaan wenji-ozhitooyaan o'ow Wenji-bimaadizing Media. Niwii-wiidookawaag ingiw niwiijanishinaabeg ji-gikendamowaad i'iw Anishinaaabemowin naa gaye i'iw Anishinaabe-izhitwaawin. Miigwech bi-nanda-gikendaman akeyaa ji-anishinaabewiyan.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

Coming Soon

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

Iibii'amawishin!!

bottom of page